Algemene voorwaarden

Opgesteld op 1 januari 2024

Artikel 1 - Definities

 1. Pinbuddy, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, KvK-nummer: 72578297.
 2. Klant: degene met wie Pinbuddy een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Pinbuddy en Klant samen.
 4. Onderneming: een bedrijf.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Pinbuddy.
 2. Pinbuddy en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Pinbuddy en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Pinbuddy hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Pinbuddy mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Pinbuddy en de Klant spreken voor een dienstverlening door Pinbuddy een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Ook zullen de maandelijkse kosten worden vermeld.
 4. Pinbuddy mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. Pinbuddy moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Pinbuddy mag de eenmalige prijzen jaarlijks aanpassen zonder kennisgeving. 
 8. Pinbuddy mag de maandelijkse prijzen jaarlijks aanpassen en de zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een onderneming mag de overeenkomst met Pinbuddy ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. Dit dient binnen een periode van een maand na kennisgeving worden gedaan.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Pinbuddy mag bij het aangaan van de overeenkomst het volledige bedrag exclusief maandelijkse kosten vooraf doorbelasten. 
 2. De Klant moet de maandelijkse betalingen binnen 14 dagen na facturatie betalen. Dit gebeurt doormiddel van een automatisch incasso.
 3. De betalingstermijnen die Pinbuddy hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Pinbuddy aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Pinbuddy mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 - Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Pinbuddy de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Pinbuddy. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Pinbuddy zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Pinbuddy op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Pinbuddy, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 - Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Pinbuddy het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Pinbuddy maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Pinbuddy, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 7 - Opschortingsrecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 8 - Retentierecht

 1. Pinbuddy kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Pinbuddy heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Pinbuddy.
 3. Pinbuddy is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 9 - Verrekening

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Pinbuddy te verrekenen met een vordering op Pinbuddy. 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Pinbuddy blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Pinbuddy met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Pinbuddy gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Pinbuddy gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Pinbuddy van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 11 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Pinbuddy, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Pinbuddy zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Pinbuddy kan tegenwerpen.

Artikel 12 - Levertijd

 1. De levertijden van Pinbuddy zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Pinbuddy. Hierbij dient de klant ook de transactiepartner de juiste gegevens hebben aangeleverd.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Pinbuddy later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Pinbuddy niet binnen 30 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Pinbuddy iets anders hebben afgesproken.

Artikel 13 - Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 14 - Transportkosten

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Pinbuddy schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 15 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan de Klant Pinbuddy niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Pinbuddy. Doet de Klant dit niet, dan kan de Klant Pinbuddy niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 16 - Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
 • Zaken van Pinbuddy die bij de Klant aanwezig zijn;
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 1. De Klant geeft op eerste verzoek van Pinbuddy de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 17 - Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 18 - Montage en of installatie

 1. Hoewel Pinbuddy zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt Pinbuddy hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 19 - Garantie

 1. Wanneer de Klant en Pinbuddy een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Pinbuddy enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 3. De garantie geldt niet:
 • In het geval van normale slijtage;
 • Voor schade ontstaan door ongevallen;
 • Voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product;
 • Voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant;
 • Wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Pinbuddy levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 20 - Ruilen

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien;
 • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking;
 • Het product is nog niet gebruikt.
 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en contracten en accessoires kunnen niet worden geruild.

Artikel 21 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pinbuddy voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Pinbuddy mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Pinbuddy op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Pinbuddy tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en vertragingen voor rekening van de Klant.

Artikel 22 - Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Pinbuddy.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Pinbuddy de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Pinbuddy redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 23 - Duur overeenkomst diensten

 1. De overeenkomst tussen Pinbuddy en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.
 3. De diensten van Pinbuddy hebben altijd een minimale looptijd van 1 jaar, tenzij anders vermeld.

Artikel 24 - Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 25 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Pinbuddy tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Pinbuddy geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 26 - Klachten

 1. De Klant moet een door Pinbuddy geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Pinbuddy daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Pinbuddy hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Pinbuddy hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Pinbuddy.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Pinbuddy andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 27 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Pinbuddy.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Pinbuddy ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 28 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Pinbuddy een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 29 - Aansprakelijkheid Pinbuddy

 1. Pinbuddy is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Pinbuddy.
 2. Wanneer Pinbuddy aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Pinbuddy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Pinbuddy aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 30 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Pinbuddy vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 31 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Pinbuddy toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Pinbuddy nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Pinbuddy in verzuim is. 
 3. Pinbuddy mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Pinbuddy kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 32 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Pinbuddy door de Klant niet aan Pinbuddy kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 • Een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp;
 • Wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen;
 • Stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen;
 • Computervirussen;
 • Stakingen;
 • Overheidsmaatregelen;
 • Vervoersproblemen;
 • Slechte weersomstandigheden;
 • Werkonderbrekingen
 1. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Pinbuddy 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Pinbuddy kan nakomen.
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Pinbuddy de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 3. Pinbuddy hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Pinbuddy hiervan voordeel heeft.

Artikel 33 - Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Pinbuddy de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel. 

Artikel 34 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Pinbuddy mag deze algemene voorwaarden wijzigen zonder kennisgeving. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Pinbuddy altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Pinbuddy zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 35 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Pinbuddy aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Pinbuddy. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 36 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Pinbuddy bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 37 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Pinbuddy is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Pinbuddy is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Pinbuddy, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Main Menu